Seniorförsäkring

Seniorförsäkringen är till för dig som ålderspensioneras eller inte kan vara kvar i gruppavtalet på grund av att du uppnått gruppavtalets slutålder. Du har rätt att ansöka om seniorförsäkring under förutsättning att du varit försäkrad i minst 6 månader och du vid tidpunkten för ansökan om seniorförsäkring är bosatt och folkbokförd i Sverige.

Seniorförsäkringen kan omfatta en livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Du har rätt att ansöka om livförsäkring om du i ditt tidigare gruppavtal omfattats av en livförsäkring och olycksfallsförsäkring om du tidigare omfattats av en olycksfallsförsäkring.

När din gruppförsäkring upphör har du 3 månader på dig att ansöka om seniorförsäkring och du kan på så sätt ha kvar ett begränsat försäkringsskydd till en låg kostnad. För att undvika glapp i försäkringsskyddet ska ansökan göras senast samma dag som gruppförsäkringen upphör.

Den som är medförsäkrad (din make, registrerade partner eller sambo) har också rätt att teckna seniorförsäkring när gruppförsäkringen upphör. Eftersom seniorförsäkringen tecknas individuellt, tecknar den som har varit medförsäkrad en egen försäkring. Om medförsäkrad är under 65 år kan han/hon välja att teckna en fortsättningsförsäkring istället för en seniorförsäkring. 

Seniorförsäkringen innehåller inte privatvårdsförsäkring. Om du i tidigare gruppavtal, eller fortsättningsförsäkring, omfattats av privatvårdsförsäkring har du inom 3 månad från det att försäkringen upphörde, möjlighet att utan hälsoprövning ansöka om motsvarande individuella privatvårdsförsäkringen enligt normala försäkringsvillkor men med särskild premietariff. Kontakta Skandia för fortsatt privatvårdsförsäkring via privatvard@skandia.se eller 0771-55 55 00.

Seniorförsäkringen innehåller:

Livförsäkring - Livsvarig

Om du avlider betalas dödsfallskapitalet ut till ditt dödsbo. Livförsäkring – Livsvarig är en försäkring som kan komma att gälla livet ut.
Du kan välja att teckna försäkringen med 0,5 eller 1,0 prisbasbelopp i dödsfallskapital. 

Livförsäkring - tilläggsförsäkring till 75 år

Om du tecknat den livsvariga livförsäkringen kan du även teckna en tilläggsförsäkring på ytterligare 1,5 prisbasbelopp som gäller längst till och med utgången av det år du fyller 75 år. Tilläggsförsäkringens dödsfallskapital betalas ut till förmånstagaren vid dödsfall.

Olycksfallsförsäkring - Livsvarig

Vid olycksfall som kräver läkarbehandling får du ersättning för läkarvård och sjukhusvård samt behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit. Du får också ersättning för rese- och tandskadekostnader samt vissa merkostnader (till exempel skadade kläder och glasögon). Du kan även få ersättning med 50 kr per dag vid sjukhusvistelse som varar längre än 7 dagar.

Vid olycksfall som leder till invaliditet kan du få invaliditetsersättning som svarar mot invaliditetsgraden. Försäkringsbeloppet är 5 prisbasbelopp. Från 66 års ålder minskar det ursprungliga försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år. Minskningen upphör vid 81 års ålder, då den högsta ersättingen är 1 prisbasbelopp.

Du kan läsa mer om seniorförsäkringen här